برای استفاده و عضویت در سامانه خدماتی سامنیکا موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید : 

ثبت نام در سامانه : ویژه مدیران یا اعضای هیات مدیره یا ساکنین متقاضی درخواست از سامانه سامنیکاست و این افراد با ثبت نام و سپس تماس با شرکت و بیان نوع خدمت دریافتی از خدمات سامنیکا استفاده می نمایند.

 

درخواست همکاری و استخدام : ویژه افراد جویای کار است که با اعلام مشخصات جهت همکاری با تکمیل فرم همکاری نسبت به ثبت نام اقدام و در صورت موافقت شرکت به همکاری ، پس از احراز هویت با شرکت همکاری می نمایند.