بازرسی و نظارت

کارفرما می تواند در زمان دلخواه خود، مستقیما یا به وسیله عوامل خود از پروژه بازدید به عمل آورده و اسناد و گزارشات پیمانکار را بررسی نماید. بر این اساس کارفرما می تواند موارد پیشنهادی خود را مستقیما به پیمانکار ابلاغ کند. پیمانکار در این موارد موظف به همکاری با کارفرما و یا عوامل وی خواهد بود.

جلسات

در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار موظف است که برای پاسخ گویی به سوالات عوامل مشاور و کارفرما و هم چنین توضیحات بیشتر، جلساتی را ترتیب دهد. پیمانکار می بایست در این جلسات حضور یافته و در صدد پاسخگویی به این مشکلات برآید. ویژگی هایی از قبیل زمان و محل برگزاری چنین جلساتی بر طبق قرارداد و توافق میان عوامل تعیین خواهد شد.

پرداخت

کلیه پرداخت ها بر اساس قرارداد صورت خواهد گرفت. بر این اساس کارفرما می بایست در انجام کلیه پرداخت ها اعم از پیش پرداخت و سایر موارد در زمان مقرر حداکثر تلاش خود را بنماید.

تعلیق

کارفرما می تواند طبق مواد درج شده در قرارداد، در هر زمان از فرآیند انجام خدمت با توافق طرفین ،  کار را تعلیق نماید. برای انجام این امر کارفرما حداقل ۱۵ روز پیش از موعد تعلیق پیمانکار را در جریان این تصمیم قرار دهد.