تضمین

موارد مربوط به ضمانت کار و دوره تضمین بر اساس شرایط قرارداد در آن ذکر خواهد گردید. پیمانکار موظف است که در این دوره حسب نیازهای کارفرما، موارد دچار مشکل را برطرف نموده و از رفع آن ها گزارشی به کارفرما ارائه دهد.

عملیات اجرایی

پیمانکار متعد می گردد که تمامی موارد لازم از جمله نیروی کار، خدمات، ابزار و تجهیزات را در جهت انجام خدمت طبق قرارداد به نحو احسن فراهم آورد. کلیه موارد اجرایی در تطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.


دسترسی و هماهنگی میان عملیات اجرایی

پیمانکار هر بخش می بایست در جهت ایجاد هماهنگی میان عوامل مختلف اجرایی حداکثر تلاش خود را به کار برده و در صورت احتمال ایجاد تداخل میان کارها، پیمانکار می بایست در مدت زمان مقرر شده در قرارداد، این گونه موارد را به سمع و نظر کارفرما و احیانا مشاور برساند.

زمان بندی

زمان، یکی از ملزومات مهم در قرارداد بوده و کار انجام شده بر اساس زمان برآورد گردیده توسط پیمانکار صورت خواهد پذیرفت. در صورت تاخیر، اعم از تاخیر مجاز و یا غیر مجاز مطابق با بندهای قرارداد عمل خواهد شد.

تغییر مشخصات

در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار می بایست در مشخصات کار تغییرات دلخواه وی را ایجاد نماید. پس از درخواست تغییر مشخصات پیمانکار موظف است که موارد مختلف متاثر از تغییر همانند زمان و هزینه را کتبا به کارفرما ابلاغ نماید. در صورت تایید کارفرما موارد طبق درخواست صورت خواهد پذیرفت.

ایمنی

پیمانکار موظف است که در انجام کار بر اساس ضوابط و استانداردها و مطابق با شرایط ایمنی بکوشد.

اصلاح موارد

در طول بازدیدها و نظارت بر کار، کارفرما می تواند مواردی را که نیاز به اصلاح دارند، کتبا به پیمانکار ابلاغ نماید. پیمانکار موظف است که پاسخ به موارد اصلاحی را اعم از قبول یا رد آن ها به کارفرما ابلاغ نماید. در صورت عدم رضایت کارفرما، حل موارد اختلافی در قالب برگزاری جلسه میان طرفین و صورت جلسه انجام خواهد گرفت.


پیمانکاران جزء پیمانکار می تواند در صورت صلاحدید، بخشی از عملیات اجرایی را به پیمانکاران جزء واگذار نماید. مشروط بر این که کارفرما را در جریان این امر قرار داده و اسناد مربوطه به پیمانکاران جزء را به صورت کامل در اختیار کارفرما و مشاور قرار دهد