نحوه دریافت خدمات از شرکت

  1. مطالعه خدمات 

  2. تماس با کارشناسان ما از طریق خطوط ارتباطی

  3. انتخاب خدمات مورد نظر پس از دریافت توضیحات خدمت 

  4. تخصیص و ارائه خدمت

  5. پشتیبانی آنلاین کارشناسان ما از نحوه دریافت خدمت